+38 (096) 001 01 60

м. Львів, вул. Тернопільська 21а

  1. Головна
  2. Публічний договір про надання медичних послуг

Публічний договір про надання
медичних послуг

ФОП Мельник Зоряна Степанівна, яка діє на підставі Виписки про державну реєстрацію зоднієї сторони (далі – Заклад охорони здоров’я), та фізична особа, яка звернулася доЗакладу охорони здоров’я для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт), в подальшомуразом Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Публічний договір про наданнямедичних послуг (далі – Договір) про наступне:1. Предмет договору1.1. Заклад охорони здоров’я в порядку та на умовах визначених цим Договоромзобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Прейскурантом медичнихпослуг, на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язуєтьсяприйняти та оплатити надані медичні послуги.1.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорониздоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленомупорядку. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавстваУкраїни.1.3. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільноїзгоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції тазнеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі переднаданням першої медичної послуги.1.4. Заклад охорони здоров’я гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарськута/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципівдотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародногозаконодавств.1.5. Місцем надання послуг є: м. Львів, вул. Тернопільська 21а.2. Права та обов’язки Сторін2.1. Права Закладу охорони здоров’я:2.1.1. На оплату наданих послуг;2.1.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та вподальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних,маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.2.1.3. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цьогоДоговору.2.1.4. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я абозашкодити процесу лікування, Заклад охорони здоров’я має право надати неповнуінформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення зокремими медичними документами.2.2. Обов’язки Закладу охорони здоров’я:2.2.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах,визначених цим Договором.2.2.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені длявикористання в України.2.2.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимогзаконодавства України.2.2.4. Зберігати лікарську таємницю відповідно до положень чинного законодавстваУкраїни.2.3. Права Пацієнта:2.3.1. Отримати медичні послуги належної якості.2.3.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числіознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я,які зберігаються у Закладі охорони здоров’я.2.3.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливіускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвиткузахворювання при наданні медичних послуг.2.3.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.2.3.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичноюдопомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.2.3.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про умови надання, зміст, обсяг тавартість послуг2.4. Обов’язки Пацієнта:2.4.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарівЗакладу охорони здоров’я.2.4.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свогоздоров’я, які необхідні Закладу охорони здоров’я для надання медичних послуг.2.4.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цимДоговором.2.4.4. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг,визначені відповідно п. 3.2. даного Договору.2.4.5. До початку надання медичних послуг повідомити Закладу охорони здоров’я весьперелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади,алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєвуінформацію про стан свого здоров’я.2.4.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщотакий надавався Пацієнту, повідомити про це Заклад охорони здоров’я.2.4.7. Повідомляти Заклад охорони здоров’я про покращення або погіршення самопочуття,появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’япротягом строку лікування.3. Порядок надання та приймання медичних послуг3.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Закладу охорони здоров’я, якімають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогамвідповідно до законодавства України.3.2. Надання послуг здійснюється за попереднім записом до Закладу охорони здоров’я.Пацієнт під час запису може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в графіку.Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках,відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів.3.3. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік,склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, тав усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будутьнадані Закладом охорони здоров’я за призначенням цього Лікуючого лікаря.3.4. Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта донастання терміну надання такої послуги.3.5. Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Закладу охорониздоров’я, якщо:3.5.1. Стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює їїнадання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чиздоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.3.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичноїпослуги Закладом охорони здоров’я.3.5.3 У разі непередбаченої відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин,співробітники Медичного закладу попереджають про це пацієнта при першій можливості,зв’язавшись по контактному телефону, який був вказаний пацієнтом. При цьому, забажанням пацієнта, запис переносять на інший, зручний для нього час.3.6. Заклад охорони здоров’я має право відмовити у наданні медичної послуги, якщо:3.6.1. Пацієнт відмовляється від оплати медичної послуги;3.6.2. Пацієнт перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, та/або порушуєправила перебування в Закладі охорони здоров’я;3.6.3. Пацієнт не здійснив попереднього запису в порядку, встановленому в п. 3.2.Договору;3.6.4. Пацієнт не з’явився на погоджений в порядку, встановленому в п. 3.2. Договору час,або запізнився більш ніж на 15 хвилин;3.6.5. Пацієнт не виконує медичних приписів лікарів Закладу охорони здоров’я;3.6.6. Надання послуг конкретному Пацієнту неможливе через відсутність необхіднихспеціалістів та/або обладнання.3.7. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або навимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг(далі – Акт приймання-передачі), який складається Закладом охорони здоров’я в двохпримірниках та надається Пацієнту для підписання.3.8. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі абонадати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.3.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Актуприймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Закладомохорони здоров’я та належним чином прийнята Пацієнтом.3.10. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі,Заклад охорони здоров’я протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає такувідмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.3.11. В разі надання Пацієнту відстрочки/розстрочки оплати медичних послуг, складанняАкту прийому-передачі є обов’язковим. При цьому, в Акті фіксується неоплачена вартістьмедичної послуги, а також строки її оплати Пацієнтом.3.12. Якщо Пацієнту Закладом охорони здоров’я надано декілька медичних послуг, Закладохорони здоров’я має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, вякому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.3.13. Пацієнт підтверджує, що Закладом охорони здоров’я йому роз’яснено права таобов’язки, встановлені законодавством України.4. Порядок оплати послуг4.1. Загальна вартість послуг визначається відповідно до визначеної ПрейскурантомЗакладу охорони здоров’я ціни послуг. Пацієнт може ознайомитися з діючимПрейскурантом безпосередньо у реєстратурі або за телефоном Закладу охорони здоров’я.4.2. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом після або в окремихобумовлених сторонами випадках, до початку надання медичних послуг шляхом:4.2.1. Здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Закладу охорони здоров’я.4.2.2. Здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використаннямплатіжного пристрою банку Закладу охорони здоров’я;4.2.3. Здійснення Пацієнтом безготівкової оплати на розрахунковий рахунок Закладуохорони здоров’я.4.3. Право вибору способу оплати належить Пацієнту. Заклад охорони здоров’я має правовідмовити Пацієнту у виборі способу оплати виключно у випадку тимчасової технічноїнеможливості здійснення оплати певним способом (в тому числі, але не виключно –несправність платіжного пристрою банку)4.4. Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якоївизначається в порядку встановленому Закладом охорони здоров’я.4.5. Пацієнту може надаватися відстрочка/розстрочка оплати медичних послуг, при цьомуПацієнт зобов’язаний підписати письмове зобов’язання щодо здійснення оплати. Рішенняпро надання відстрочки/розстрочки оплати медичних послуг приймається за зверненнямПацієнта Закладом охорони здоров’я. При цьому, прийняття такого рішення є правом, а необов’язком Закладу охорони здоров’я.5. Відповідальність сторін5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань Сторонинесуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їївини.5.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору,якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконанняцього Договору.5.4. Кожна із Сторін не несе відповідальності по зобов’язаннях другої Сторони передтретіми особами, крім випадків, передбачених цим Договором.5.5. Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень уПацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Пацієнта в результаті:5.5.1. невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 3.2.1. цього Договору,зокрема приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я, Плану лікування, тощо;5.5.2. неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;5.5.3. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежноїякості або таких, що не призначені лікарями Закладу охорони здоров’я;5.5.4. не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 3.2.7. цього Договору;5.5.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;5.5.6. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг зацим Договором.5.6. Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності, якщо настання ускладненьвідбулося не з вини Закладу охорони здоров’я (не пов'язано з якістю медичних послуг, щонадається Пацієнту Закладом охорони здоров’я).5.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншоїПослуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданнямвідповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.6. Форс-мажор6.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання чи неналежневиконання умов цього Договору, завдану шкоду чи спричинені збитки (в тому числі за неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов’язань), якщо такі єнаслідком дії форс-мажорних обставин.6.2. Під Форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: стихійні лиха, погодніявища і умови (землетруси, оповзні, паводки, шквали, урагани, смерчі, тайфуни, приливита відливи, ливні та ливневі опади, снігопади, град, блискавка, засуха, епідемія, стихійновиникнувши пожежі, загальноприйняті морські ризики, революція, оголошена чинеоголошена війна, військові дії або загроза війни, громадські заворушення, безпорядки,забастовки, локаути, блокади, ембарго, саботаж, арешти та ув’язнення, реквізиція судна (втому числі повітряного), вибухи, виробничі аварії чи катастрофи, несправності механізмів,транспортних та вантажних засобів або обладнання, карантинні приписи, зміни в діючінорми та правила, введення надзвичайного стану, вимоги та приписи державних органів,мораторії та інші акти та дії органів державної влади, міжнародних установ чи організацій,недоступність транспортних або вантажних засобів, неспроможність постачальника абовиробника товару (що не входить в структуру Сторін), а також інші явища, події таобставини, що знаходяться поза межами контролю не виконуючої Сторони цього Договору,якщо така Сторона не могла і не повинна була передбачити їх настання, а також не могла іне повинна була упередити або усунути дію чи наслідки дій таких обставин за допомогоюнаявних в її розпорядженні засобів та при обставинах, що для неї склались.7. Вирішення спорів7.1. Усі суперечки і розбіжності, що виникають чи будуть виникати між Сторонами в процесівиконання ними цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів, відповідно дочинного законодавства України.7.2.Якщо відповідний спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, він підлягаєвирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору,в порядку, передбаченому чинним законодавством України.8. Дія Договору та інші умови8.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) відповідно до положень ст.633 Цивільного кодексу України, та містить всі істотні умови надання Закладом охорониздоров’я медичних послуг, зазначених в Прейскуранті медичних послуг. Офертаскладається та підписується в одному екземплярі, який зберігається у Закладі охорониздоров’я. Оферта розміщена Закладом охорони здоров’я в мережіІнтернет 1simeinyi.com.ua та доступна до вільного ознайомлення. Прийняття умов цьогоПублічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всімаумовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнтрозуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться підвпливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.8.2. Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Закладуохорони здоров’я приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого зверненняза згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.8.3. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документскладений Закладом охорони здоров’я та підписаний Пацієнтом (в тому числі, але невиключно Інформована добровільна згода Пацієнта)8.4. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.8.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крімвстановлених законодавством України випадків.8.6. Заклад охорони здоров’я не має права відмовитися від укладення цього Договору занаявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо)надати Пацієнту медичні послуги.8.7. Дія положень цього Договору щодо оплати медичних послуг не поширюється навипадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Закладу охорони здоров’яСтраховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування(безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умоввідповідних договорів.8.8. Зміни до цього Договору вносяться Закладом охорони здоров’я в односторонньомупорядку та оприлюднюються:8.8.1. На офіційному веб-сайті Закладу охорони здоров’я: 1simeinyi.com.ua8.8.2. На паперових носіях за місцезнаходженням Закладу охорони здоров’я.8.9. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими наофіційному веб-сайті Закладу охорони здоров’я та на паперових носіях замісцезнаходженням Закладу охорони здоров’я, пріоритет має примірник на паперовихносіях.8.10. Зміни до цього Договору не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг,щодо Послуг, які були оплачені Пацієнтом до набрання чинності такими змінами.8.11. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленимизаконодавством України.9. Реквізити Закладу охорони здоров’яФОП Мельник Зоряна СтепанівнаІПН 3215703627Р.Р. UA81 305299 00000 26004001020505В АТ "Приват Банк"