+38 (096) 001 01 60+38 (073) 001 01 70

м. Львів, вул. Тернопільська 21а

  1. Головна
  2. Публічний договір про надання медичних послуг

Публічний договір про надання
медичних послуг


 ФОП Мельник Зоряна Степанівна, яка діє на підставі Виписки про державну реєстрацію з однієї сторони (далі – надавач медичних послуг), та фізична особа, яка звернулася до Надавача медичних послуг для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт), в подальшому разом Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – Договір) про наступне:1. Предмет договору1.1. Надавач медичних послуг в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Прейскурантом медичних послуг, на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.1.2. Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.1.3. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги.1.4. Надавач медичних послуг гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавств.1.5. Місцем надання послуг є: м. Львів, вул. Тернопільська 21а.2. Права та обов’язки Сторін2.1. Права Надавача медичних послуг охорони здоров’я:2.1.1. На оплату наданих послуг;2.1.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.2.1.3. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.2.1.4. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров'я або зашкодити процесу лікування, Надавач медичних послуг має право надати неповну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.2.2. Обов’язки Надавача медичних послуг:2.2.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.2.2.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.2.2.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.2.2.4. Зберігати лікарську таємницю відповідно до положень чинного законодавства України.2.3. Права Пацієнта:2.3.1. Отримати медичні послуги належної якості.2.3.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Надавача медичних послуг.2.3.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.2.3.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.2.3.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.2.3.6. Отримувати достовірну та повну інформацію про умови надання, зміст, обсяг та вартість послуг2.4. Обов’язки Пацієнта:2.4.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Надавача медичних послуг.2.4.2. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Надавачу медичних послуг для надання медичних послуг.2.4.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.2.4.4. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг, визначені відповідно п. 3.2. даного Договору.2.4.5. До початку надання медичних послуг повідомити Надавачу медичних послуг весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.2.4.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Надавача медичних послуг.2.4.7. Повідомляти Надавача медичних послуг про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.3. Порядок надання та приймання медичних послуг3.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Надавача медичних послуг, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.3.2. Надання послуг здійснюється за попереднім записом до Надавача медичних послуг. Пацієнт під час запису може обрати день і час прийому із наявних вільних місць в графіку. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках, відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів.3.3. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Надавачем медичних послуг за призначенням цього Лікуючого лікаря.3.4. Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги.3.5. Дату та час надання медичної послуги може бути змінено з ініціативи Надавача медичних послуг, якщо:3.5.1. Стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.3.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Надавачем.3.5.3 У разі непередбаченої відсутності лікаря та інших надзвичайних обставин, співробітники Надавача медичних послуг попереджають про це пацієнта при першій можливості, зв’язавшись по контактному телефону, який був вказаний пацієнтом. При цьому, за бажанням пацієнта, запис переносять на інший, зручний для нього час.
3.6. Надавач медичних послуг має право відмовити у наданні медичної послуги, якщо:3.6.1. Пацієнт відмовляється від оплати медичної послуги;3.6.2. Пацієнт перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, та/або порушує правила перебування в медичному центрі;3.6.3. Пацієнт не здійснив попереднього запису в порядку, встановленому в п. 3.2. Договору;3.6.4. Пацієнт не з’явився на погоджений в порядку, встановленому в п. 3.2. Договору час, або запізнився більш ніж на 15 хвилин;3.6.5. Пацієнт не виконує медичних приписів лікарів Надавача медичних послуг;3.6.6. Надання послуг конкретному Пацієнту неможливе через відсутність необхідних спеціалістів та/або обладнання.3.7. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (далі – Акт приймання-передачі), який складається Надавачем медичних послуг в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.3.8. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.3.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Надавачем медичних послуг я та належним чином прийнята Пацієнтом.3.10. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі, Надавач медичних послуг протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.3.11. В разі надання Пацієнту відстрочки/розстрочки оплати медичних послуг, складання Акту прийому-передачі є обов’язковим. При цьому, в Акті фіксується неоплачена вартість медичної послуги, а також строки її оплати Пацієнтом.3.12. Якщо Пацієнту надано декілька медичних послуг, Надавач медичних послуг має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.3.13. Пацієнт підтверджує, що Надавачем медичних послуг йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.4. Порядок оплати послуг4.1. Загальна вартість послуг визначається відповідно до визначеної Прейскурантом надавача медичних послуг ціни послуг. Пацієнт може ознайомитися з діючим Прейскурантом безпосередньо у реєстратурі або за телефоном надавача медичних послуг.4.2. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом після або в окремих обумовлених сторонами випадках, до початку надання медичних послуг шляхом:4.2.1. Здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу надавача медичних послуг.4.2.2. Здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку надавача медичних послуг;4.2.3. Здійснення Пацієнтом безготівкової оплати на розрахунковий рахунок надавача медичних послуг.4.3. Право вибору способу оплати належить Пацієнту. Надавач медичних послуг має право відмовити Пацієнту у виборі способу оплати виключно у випадку тимчасової технічної неможливості здійснення оплати певним способом (в тому числі, але не виключно – несправність платіжного пристрою банку)4.4. Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається в порядку встановленому надавачем медичних послуг.4.5. Пацієнту може надаватися відстрочка/розстрочка оплати медичних послуг, при цьому Пацієнт зобов’язаний підписати письмове зобов’язання щодо здійснення оплати. Рішення про надання відстрочки/розстрочки оплати медичних послуг приймається за зверненням Пацієнта надавачем медичних послуг ров’я. При цьому, прийняття такого рішення є правом, а не обов’язком надавача медичних послуг.5. Відповідальність сторін5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.5.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.5.4. Кожна із Сторін не несе відповідальності по зобов’язаннях другої Сторони перед третіми особами, крім випадків, передбачених цим Договором.5.5. надавач медичних послуг не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров'ю Пацієнта в результаті:5.5.1. невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 3.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів надавача медичних послуг здоров’я, Плану лікування, тощо;5.5.2. неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;5.5.3. використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями надавача медичних послуг;5.5.4. не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 3.2.7. цього Договору;5.5.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;5.5.6. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.5.6. Надавач медичних послуг звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини надавача медичних послуг (не пов'язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту надавачем медичних послуг).5.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.6. Форс-мажор6.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору, завдану шкоду чи спричинені збитки (в тому числі за неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов’язань), якщо такі є наслідком дії форс-мажорних обставин.6.2. Під Форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: стихійні лиха, погодні явища і умови (землетруси, оповзні, паводки, шквали, урагани, смерчі, тайфуни, приливи та відливи, ливні та ливневі опади, снігопади, град, блискавка, засуха, епідемія, стихійно виникнувши пожежі, загальноприйняті морські ризики, революція, оголошена чи неоголошена війна, військові дії або загроза війни, громадські заворушення, безпорядки, забастовки, локаути, блокади, ембарго, саботаж, арешти та ув’язнення, реквізиція судна (в тому числі повітряного), вибухи, виробничі аварії чи катастрофи, несправності механізмів, транспортних та вантажних засобів або обладнання, карантинні приписи, зміни в діючі норми та правила, введення надзвичайного стану, вимоги та приписи державних органів, мораторії та інші акти та дії органів державної влади, міжнародних установ чи організацій, недоступність транспортних або вантажних засобів, неспроможність постачальника або виробника товару (що не входить в структуру Сторін), а також інші явища, події та обставини, що знаходяться поза межами контролю не виконуючої Сторони цього Договору, якщо така Сторона не могла і не повинна була передбачити їх настання, а також не могла і не повинна була упередити або усунути дію чи наслідки дій таких обставин за допомогою наявних в її розпорядженні засобів та при обставинах, що для неї склались.7. Вирішення спорів7.1. Усі суперечки і розбіжності, що виникають чи будуть виникати між Сторонами в процесі виконання ними цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України.7.2.Якщо відповідний спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.8. Дія Договору та інші умови8.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, та містить всі істотні умови надання медичних послуг медичних послуг, зазначених в Прейскуранті медичних послуг. Оферта складається та підписується в одному екземплярі, який зберігається у надавача медичних послуг. Оферта розміщена надавачем медичних послуг в мережі Інтернет 1simeinyi.com.ua та доступна до вільного ознайомлення. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.8.2. Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до надавача медичних послуг приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.8.3. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений надавачем медичних послуг та підписаний Пацієнтом (в тому числі, але не виключно Інформована добровільна згода Пацієнта)8.4. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.8.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім встановлених законодавством України випадків.8.6. надавач медичних послуг не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.8.7. Дія положень цього Договору щодо оплати медичних послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються надавачу медичних послуг Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.8.8. Зміни до цього Договору вносяться надавач медичних послуг в односторонньому порядку та оприлюднюються:8.8.1. На офіційному веб-сайті надавача медичних послуг: 1simeinyi.com.ua 8.8.2. На паперових носіях за місцезнаходженням надавача медичних послуг.8.9. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на офіційному веб-сайті надавача медичних послуг та на паперових носіях за місцезнаходженням надавача медичних послуг, пріоритет має примірник на паперових носіях.8.10. Зміни до цього Договору не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, щодо Послуг, які були оплачені Пацієнтом до набрання чинності такими змінами.8.11. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.9. Реквізити надавача медичних послугФОП Мельник Зоряна СтепанівнаІПН 3215703627Р.Р. UA81 305299 00000 26004001020505В АТ Приват Банк